ការងាយស្រួលស្តាប់ in Cambodia

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 20 October 1992

បទចម្រៀងរបស់បញ្ជី