ពាក្យនិយាយ in Cambodia

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 17 February 2009

បទចម្រៀងរបស់បញ្ជី