රොක් in Sri Lanka

නිදහස් දිනය: 31 October 1975

ගීතය ලැයිස්තුව